Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Ewidencja Odpadów

Programy

Karta ewidencji odpadów

Karta przekazania odpadu

Uproszczona ewidencja odpadów

Odpady niebezpieczne

Sprawozdawczość

Kary

Eko-Soft 2019

Opłaty środowiskowe

Ewidencja odpadów 2019

Wytwarzanie odpadów

Ewidencja odpadów 2019

Przetwarzanie odpadów

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi,
in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Jednym z podstawowych dokumentów ewidencji odpadów jest karta ewidencji odpadów (KEO). Karta wypełniana jest oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu oraz miejsca prowadzenia działalności. KEO zawiera podstawowe informacje o posiadaczu odpadów oraz szczegółowe informacje dotyczące m.in. masy odpadów:

 • wytworzonych w ramach instalacji lub poza instalacją,

 • zebranych lub odebranych (w przypadku odpadów komunalnych),

 • przekazanych innemu posiadaczowi (w tym osobom fizycznym),

 • przesuniętych do innego oddziału,

 • poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

Dla wybranych rodzajów działalności opracowano specjalne wzory kart ewidencji odpadów:

 • karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,

 • karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 • karty ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji,

 • karty ewidencji odpadów niebezpiecznych wypełniane przez sprzedawcę odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędącego posiadaczami odpadów.

Kartę ewidencji odpadów sporządza wytwarzający, przyjmujący lub przetwarzający odpady. Wpisu do kart dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca. 
Wzory wszystkich kart ewidencji odpadów obowiązujących od 2015 r. określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973).

Kolejnym istotnym dokumentem w ewidencji odpadów jest karta przekazania odpadu (KPO). Stanowi ona potwierdzenie poprawnego przekazania odpadu kolejnemu posiadaczowi lub ostatecznemu odbiorcy. Kartę przekazania odpadu wystawia posiadacz w momencie przekazania odpadu (lub zbiorczo na koniec miesiąca w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne). KPO wystawia się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy - po jednym dla każdego posiadacza oraz dla transportującego odpad. Dopuszcza się niesporządzanie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów np. przy przekazywaniu odpadów osobom fizycznym.
Wzór karty przekazania odpadów obowiązujący od 2015 r. określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973).
Ewidencję, można prowadzić w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego. Dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.

Uproszczona ewidencja odpadów polega na nieprowadzaniu karty ewidencji odpadu, a jedynie na gromadzeniu kart przekazania odpadów i sporządzaniu rocznego sprawozdaniach o odpadach do urzędu marszałkowskiego. Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach taką ewidencję mogą prowadzić podmioty, które:

 • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,

 • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie,
 • transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów,
 • władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3.

Odpady niebezpieczne, oznakowane są w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki "*". Odpady te klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, uwzględniając:

 • źródło ich powstawania;

 • właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach);
 • składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

Odpady posiadające co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych (oznaczonych indeksem od HP 1 do HP 15), są odpadami niebezpiecznymi. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi wyszczególniono w:
•    rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy,
•    rozporządzeniu (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik III  do  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady  2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne”.
Przypisanie właściwości „HP 9 – Zakaźne” powinno oceniać się na podstawie przepisów krajowych, jednak obecnie w Polsce nie obowiązuje żadne rozporządzenie w tym zakresie.

Zgodnie z art. 237aa ustawy o odpadach do 2018 r. włącznie podmioty wytwarzające, zbierające oraz przetwarzające odpady miały obowiązek składać tzw. zestawienie zbiorcze o odpadach do urzędu marszałkowskiego do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674). 
Od roku sprawozdawczego 2019 składane będzie Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach. Zasady składania sprawozdania określa art. 76 ww. ustawy.

 

Uwaga – zamiany w ewidencji i sprawozdawczości

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw od 2020 r. ewidencja oraz sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami (innymi niż komunalne) ma być prowadzona za pośrednictwem bazy BDO.

Zmianie ma ulec także zakres danych na karcie przekazania odpadów. Od 2020 r. KPO ma zawierać także: 

 • datę i godzinę przekazania odpadów; 

 • datę i godzinę przejęcia odpadów przez następnego posiadacza. 

Zgodnie z ww. zmianą ustawy o odpadach zniesiono także możliwość wystawiana miesięcznej karty przekazania odpadów od 2020 r.

Posiadacz odpadów, który wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny lub aresztu.
Dla sprawozdań składanych za lata 2015-2018 nakładana jest kara grzywny za ich niesporządzanie, nieprzekazywanie do właściwego urzędu oraz za nieterminowe przykazywanie (art. 237 aa ustawy o odpadach). 
Dla sprawozdań składanych za rok 2019 i kolejne obowiązywać będzie kara określona w art. 180 a ustawy o odpadach: „Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa wart.76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.”

Strona główna /

Porady /

Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów to prowadzenie dokumentacji dotyczącej wytwarzania, zbierania, transportu, przekazywania, procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów na podstawie obowiązujących formularzy. Obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów oraz podstawowe zasady jej prowadzenia zostały opisane w art. 66 -72 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Każdy odpad wytworzony w firmie lub instytucji należy zaklasyfikować do tzw. kodu odpadów. Lista kodów znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014 poz.1923). Kod odpadu składa się z ciągu 6 cyfr:

 • grupy np. 15,

 • podgrupy np. 15 01,

 • rodzaju odpadu np. 15 01 01.

Eko-Soft 2019

Skup surowców

Ewidencja odpadów 2019

Zbieranie odpadów

Ewidencja odpadów 2019

Zakład komunalny

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam