Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy

Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Gospodarka odpadami

1.1 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – kogo dotyczy?

1.2 Pozwolenie na wytwarzanie - kto wydaje?

1.3 Zakres pozwolenia na wytwarzanie odpadów

1.4 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów - termin obowiązywania i kary

2.1 Zezwolenie na transport odpadów, a wpis do rejestru BDO

2.2 Zasady transportu odpadów

2.3 Kary

3.1 Zewolenie na zbieranie odpadów - kogo dotyczy?

3.2 Zezwolenie na zbieranie odpadów - zwolnienia 

3.3 Zezwolenia na zbieranie odpadów - kto wydaje?

3.4 Zakres zezwolenia na zbieranie odpadów 

3.5 Zezwolenia na zbieranie odpadów - terminy obowiązywania i kary

4.1 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów - kogo dotyczy?

4.2 Przetworzenia odpadów poza instalacjami i urządzeniami

4.3 Zezwolenia na przetwarzanie odpadów - kto wydaje?

4.4 Zakres zezwolenia na przetwarzanie odpadów

4.5 Zezwolenia na przetwarzanie odpadów - termin obowiązywania i kary

Gospodarka odpadami obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem oraz gospodarowaniem odpadami. Gospodarowanie odpadami obejmuje natomiast zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi,
in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów wynika z art. 180 i 180a ustawy Prawo ochrony środowiska. 
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów, w którym określa się m. in. rodzaje i ilości odpadów przewidziane do wytwarzania. Uzyskanie pozwolenia wymagane jest tylko w przypadku wytwarzania odpadów w ramach eksploatacji instalacji, przy czym przez instalację rozumie się:

 • stacjonarne urządzenie techniczne,

 • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,

 • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami.

Ponadto, pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstałych w związku z eksploatacją instalacji jest wymagane jeżeli są przekraczane poniższe limity:

 • powyżej 1 Mg odpadów rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych,
 • powyżej 5000 Mg odpadów rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Warto podkreślić, że od 5 września 2018 r. do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (niezwiązanego ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów) wymagane jest dołączenie operatu przeciwpożarowego zatwierdzonego przez komendanta powiatowego PSP oraz stosownych zaświadczeń o niekaralności.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest przez:

 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych,
 • marszałka województwa w sprawach:
 1. Przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. Przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.
 • starostę – w pozostałych przypadkach.

Pozwolenie określa m.in.:

 • prowadzącego instalację oraz adres zakładu,
 • wyszczególnione rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 • sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości,
 • sposób dalszego gospodarowania odpadami,
 • zasady magazynowania odpadów,
 • czas jego obowiązywania.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Zgodnie z art. 351 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatujący instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, albo grzywny.

Gospodarka odpadami

Do czasu utworzenia rejestru BDO transportujący odpady zobowiązani byli uzyskać zezwolenie na transport odpadów (na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach tzw. stara ustawa o odpadach). Zezwolenie wydane na podstawie przepisów tzw. starej ustawy o odpadach, zachowało jednak ważność do czasu uzyskania wpisu do rejestru BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) lub do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru tj. 24 lipca 2018 r. Obecnie wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów (dział VII) zastąpił dotychczasowe zezwolenia na transport. 
Należy podkreślić, że transport wytworzonych przez siebie odpadów nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru BDO.

Od 24 stycznia 2018 r. należy przestrzegać zasad transportu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016 poz. 1742). Ogólne zasady wynikające z ww. rozporządzenia to m.in.:

 • zapobieganie rozprzestrzenianiu się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywaniu, pyleniu i wyciekom, oraz ograniczanie do minimum uciążliwości zapachowej,
 • ograniczenie do minimum oddziaływania czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi,
 • możliwość jednoczesnego transportu odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w sposób uniemożliwiający ich kontakt,
 • upewnienie się, że środki transportu nie zawierają pozostałości po poprzednim transporcie, chyba że nie wpłyną one na właściwości transportowanych odpadów.
 • obowiązek oznakowania pojazdu (standardowo: tablica koloru białego o wymiarach 400 mm x 300 mm wysokości z napisem „ODPADY” literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm),
 • obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego (np. KPO, faktura sprzedaży odpadów, podstawowa charakterystyka odpadów). 

Ze stosowania przepisów dotyczących oznakowania i posiadania ww. dokumentu w trakcie przewozu zwolnieni są:

 • posiadacze odpadów zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpadów,
 • transportujący odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 kg.

Transport odpadów bez wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2 000 zł do 10 000 zł. Natomiast transport odpadów niezgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, podlega karze administracyjnej w wysokości 10 000 zł zgodnie z pkt 4.7 – 4.13. w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

Artykuł 45 u.1 ustawy o odpadach określa szereg odstępstw od posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów. Przykładowo z uzyskania powyższego zezwolenia zwolnieni są wytwórcy odpadów, którzy wytwarzane przez siebie odpady zbierają w miejscu ich wytworzenia. Zezwolenia nie wymaga również zbieranie zużytych artykułów konsumpcyjnych w placówkach handlowych, zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, zbieranie zużytego sprzętu przez sklepy sprzedające nowy sprzęt, okazjonalne zbieranie odpadów w szkołach, urzędach i instytucjach – np. makulatury.
Przekazywanie odpadów pomiędzy dwoma oddziałami tego samego podmiotu uznawane jest za zbieranie odpadów i wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów przez oddział przyjmujący odpad.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. To składający wniosek określa jakie rodzaje odpadów chce zbierać, w jakim miejscu oraz jaką metodą. Zezwolenie na zbieranie przypisane jest do konkretnego adresu prowadzenia działalności. Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów złomu metali wymaga dodatkowo uzyskania tzw. decyzji środowiskowej. Miejsce, w którym mają być zbierane odpady powinno być zgodne z prawem miejscowym tj. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Od 5 września 2018 r. do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów wymagane jest m.in.

 • dołączenie operatu przeciwpożarowego zatwierdzonego przez komendanta powiatowego PSP;
 • dołączenie stosownych zaświadczeń i oświadczeń o niekaralności;
 • określenie całkowitej pojemności miejsc magazynowania odpadów, największej masy odpadów oraz maksymalnych mas poszczególnych rodzajów odpadów i łącznej maksymalnej masy magazynowanych odpadów w danej chwili oraz w ciągu roku;
 • ustanowienie zabezpieczenia roszczeń,
 • dołączenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile była wymagana).

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagana w przypadku terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto, gospodarowanie odpadami, polegające na:

 • zbieraniu odpadów niebezpiecznych, 
 • zbieraniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, 

wymagające uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, może być prowadzone wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami.
Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu należy wskazać masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania. W przypadku umowy dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane odpady, wymagane jest zawarcia jej w formie aktu notarialnego. W umowie także należy wskazać masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w okresie roku na tej nieruchomości. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są dodatkowo zobowiązani zawrzeć (w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy), oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa wart.12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Przepisy te nie dotyczą przypadków, gdy podmiot posiadał zezwolenie na zbieranie odpadów przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592) tj. przed 05.09.2018 r.

Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje właściwy organ ze względu na miejsce zbierania odpadów, i jest to:

 • marszałek województwa - w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych (w ramach zbierania odpadów) w okresie roku przekracza 3000 Mg,
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska - na terenach zamkniętych,
 • starosta - w pozostałych przypadkach.

W zezwoleniu na zbieranie odpadów określa się m.in.:

 • rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania,
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów,
 • miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaje magazynowanych odpadów;
 • maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 • największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń,
 • opis metody (lub metod) zbierania odpadów,
 • dodatkowe warunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
 • wymagania wynikające z przepisów odrębnych,
 • czas obowiązywania zezwolenia.

Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
Zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z posiadanym zezwoleniem zagrożone jest administracyjną karą pieniężną, która wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
Wysokość kary oblicza się, uwzględniając ilość i właściwości odpadów, w sposób określony w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach (z uwzględnieniem objętości odpadów magazynowanych bez wymaganego zezwolenia).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach pod pojęciem przetwarzania odpadów rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Obowiązek uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów przypisane jest do konkretnego adresu wykonywania działalności.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) przetwarzanie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Z obowiązku posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwolnieni są między innymi:

 • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne (warunki w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku,
 • wytwórcy odpadów, którzy wytwarzane przez siebie odpady, niebędące odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwiają w miejscu ich wytworzenia.

 

Zgodnie z art. 30 ustawy o odpadach zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami poza poniższymi wyjątkami:

 • odzysk w procesie odzysku R10,
 • odzysk odpadów w procesach R3, R5, R11 i R12, o których mowa zgodnie z warunkami określonymi w stosownym rozporządzeniu,
 • kompostowaniem na potrzeby własne prowadzonym przez osoby fizyczne.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje właściwy organ ze względu na miejsce przetwarzania odpadów, tj.:

 • marszałek województwa:

1.Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg.

 • regionalny dyrektor ochrony środowiska - na terenach zamkniętych,
 • starosta - w pozostałych przypadkach.

W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się m.in.

 • rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,
 • miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinnej mocy przerobowej,
 • dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego rodzaj odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska,
 • miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów,
 • minimalną i maksymalną ilość odpadów niebezpiecznych, ich najniższą i najwyższą wartość kaloryczną oraz maksymalną zawartość zanieczyszczeń,
 • informacje wynikające z przepisów odrębnych,
 • czas obowiązywania zezwolenia.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. W przypadku prowadzenia zakładu recyklingu statków, zezwolenie na przetwarzanie wydawane jest na okres do 5 lat, z możliwością jego wydłużenia na maksymalnie 5 lat.

Za przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z posiadanym zezwoleniem grozi administracyjna kara pieniężna, która wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł

Strona główna /

Baza wiedzy /

Pomoc /