Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy

Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

 • w przypadku odbierania odpadów komunalnych należy sporządzić osobno kartę dla każdej gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane (zgodnie z objaśnieniem nr 2 do wzoru KEO),
 • należy utworzyć odrębne KEOK dla każdego kodu odpadu na każdy rok kalendarzowy dla każdej obsługiwanej gmin,
 • kartę ewidencji odbieranych odpadów komunalnych sporządza posiadacz, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej gminy,
 • w tabeli „Miejsce prowadzenia działalności” podaje się wyłącznie nazwę województwa i gminy,
 • ilość odebranych odpadów wpisuje się w kolumnie „Masa odebranych odpadów komunalnych”, pozostawiając kolumnę „Odpady przyjęte przez posiadacza odpadów” pustą,
 • masę odpadów należy podać z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

Zasady sporządzania karty ewidencji odpadów komunalnych

Dla podmiotów gospodarujących odpadami komunalnymi zastosowanie mają dwa dokumenty: karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK) oraz karta ewidencji odpadów w trybie komunalnym (KEO). Karta przekazania odpadów komunalnych jest stosowana w przypadku:

 • podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych,
 • transportującego odpady komunalne.

Karta przekazania odpadów komunalnych może być wystawiona w dwóch trybach:

 • tryb odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, gdzie miejscem prowadzenia działalności jest siedziba podmiotu,
 • tryb przekazania odpadów komunalnych, gdzie miejsce prowadzenia działalności jest zależne od miejsca z którego przekazywane są odpady, np. stacja przeładunkowa.W zależności od sposobu gospodarowania odpadami (odbiór od nieruchomości, zbieranie w PSZOK, przetwarzanie w RIPOK) mogą mieć zastosowanie przepisy szczegółowe dotyczące uzupełniania dokumentów ewidencyjnych. 

Zasady sporządzania kart w trybie odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W katalogu odpadów są to głównie odpady z grupy 20 oraz z grupy 15 i 17 związane z bytowaniem człowieka.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi,
in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Zasady gospodarki odpadami komunalnymi regulują przede wszystkim dwie ustawy:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987),
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1289).

Odpady komunalne są wytwarzanie w gospodarstwach domowych tzw. nieruchomościach zamieszkałych oraz zakładach pracy, szkołach, urzędach, hotelach itp. nazywanych nieruchomościami niezamieszkałymi. W przypadku powstawania odpadów komunalnych w nieruchomościach zamieszkałych, gmina lub związek międzygminny mają obowiązek objęcia ich systemem odbioru odpadów komunalnych. 

Wówczas właściciel nieruchomości składa do urzędu gminy pisemną deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której określa m.in. sposób gromadzenia odpadów (selektywnie lub nieselektywnie), ilości i pojemności pojemników oraz częstotliwości ich odbioru.

Natomiast jeśli odpady komunalne powstają w terenach nieruchomości niezamieszkałych, możliwe są dwie opcje, w zależności od przyjętego przez gminę regulaminu utrzymania czystości i porządku:

 • podobnie jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych, zostaną objęte one systemem odbioru odpadów komunalnych, a koszt odbioru tych odpadów zależeć będzie od złożonej do urzędu deklaracji, lub
 • będą zobowiązane do samodzielnego podpisania umowy z wybraną przez siebie firmą posiadającą uprawnienia do odbioru odpadów komunalnych, a koszt zależeć będzie od stawek zawartych w podpisanej umowie. Podmiot, z którym firma zamierza podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych musi spełniać wymagania opisane poniżej. 

W przypadku prowadzenia odbioru odpadów komunalnych wymagane jest:

 • uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej gminy,
 • uzyskanie wpisu do rejestru BDO w dziale XV, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 6 ustawy o odpadach, poprzez złożenie wniosku, 
 • uzyskanie wpisu do rejestru BDO w zakresie działu VII dotyczącego transportu odpadów, które zastępuje dotychczasowe zezwolenia na transport odpadów, poprzez złożenie wniosku,
 • spełnianie obowiązków opisanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122), np. posiadanie bazy magazynowo-transportowej usytuowanej w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy z której odpady są odbierane,
 • spełnienie obowiązków opisanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016 poz. 1742).
 • kartę przekazania odpadów komunalnych wystawia podmiot, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej gminy,
 • kartę  wypełnia się osobno dla każdej gminy, z której odpady są odbierane i każdego kodu odpadu
 • należy umieścić numer rejestracyjny pojazdu transportującego odpady,
 • należy umieścić nazwę oraz obszar gminy z terenu której odpady są odbierane od właścicieli nieruchomości
 • należy umieścić datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • należy umieścić datę i godzinę rozpoczęcia transportu odpadów komunalnych do następnego posiadacza odpadów,
 • należy umieścić datę i godzinę przejęcia odpadów komunalnych przez następnego posiadacza odpadów 
 • masę odpadów należy umieścić na KPOK w momencie przejęcia odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku w przeliczeniu na Mg
 • posiadacz, który przejmuje odpady od innego posiadacza, ma obowiązek potwierdzić przejęcie tych odpadów na KPOK – obowiązek podpisywania KPOK,
 • z prowadzenia ewidencji odpadów komunalnych zwolnieni są  wytwórcy tych odpadów (szczegółowo reguluje to art. 66, ust.4 Ustawy o odpadach),

Od stycznia 2020 sprawozdania komunalne należy składać za pomocą systemu BDO. Sprawozdawczość komunalna zawiera trzy typy sprawozdań:

dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (składane w kontekście gminy z której były zbierane odpady komunalne),

dla podmiotów zbierających odpady komunalne (składane w kontekście miejsca prowadzenia działalności),

dla punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (składane w kontekście miejsca prowadzenia działalności).

 

W 2020 roku wyjątkowo termin składania sprawozdań komunalnych za rok 2019 mija 31 sierpnia.

Standardowo sprawozdania komunalne należy złożyć do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.Sprawozdania są składane elektronicznie za pomocą systemu BDO do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

Odpady komunalne

Sprawozdawczość komunalna w BDO

Czym są odpady komunalne

Podstawowe akty prawne związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Obowiązki wytwórców odpadów

Obowiązki odbierających odpady komunalne

Dokumenty stosowane w ewidencji odpadów komunalnych

Strona główna /

Baza wiedzy /

Pomoc /