Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Czym są odpady komunalne?

Programy

Podstawowe akty prawne związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Obowiązki wytwórców odpadów

Obowiązki odbierających odpady komunalne

Ewidencja odpadów komunalnych

Sprawozdawczość o odbiorze odpadów komunalnych

Kary w zakresie sprawozdawczości z odbioru odpadów komunalnych

Sprawozdawczość PSZOK-ów

Programy

Projekt nowych sprawozdań półrocznych i rocznych

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Eko-Soft 2019

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft 2019

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft 2019

Skup

surowców

Ewidencja odpadów 2019

Wytwarzanie odpadów

Ewidencja odpadów 2019

Wytwarzanie odpadów

Ewidencja odpadów 2019

Zbieranie odpadów

Ewidencja odpadów 2019

Przetwarzanie odpadów

Ewidencja odpadów 2019

Przetwarzanie odpadów

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi,
in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Zasady gospodarki odpadami komunalnymi regulują przede wszystkim dwie ustawy:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987),

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1289).

Odpady komunalne są wytwarzanie w gospodarstwach domowych tzw. nieruchomościach zamieszkałych oraz zakładach pracy, szkołach, urzędach, hotelach itp. nazywanych nieruchomościami niezamieszkałymi. 

W przypadku powstawania odpadów komunalnych w nieruchomościach zamieszkałych, gmina lub związek międzygminny mają obowiązek objęcia ich systemem odbioru odpadów komunalnych. Wówczas właściciel nieruchomości składa do urzędu gminy pisemną deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której określa m.in. sposób gromadzenia odpadów (selektywnie lub nieselektywnie), ilości i pojemności pojemników oraz częstotliwości ich odbioru.

Natomiast jeśli odpady komunalne powstają w terenach nieruchomości niezamieszkałych, możliwe są dwie opcje, w zależności od przyjętego przez gminę regulaminu utrzymania czystości i porządku:

 • podobnie jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych, zostaną objęte one systemem odbioru odpadów komunalnych, a koszt odbioru tych odpadów zależeć będzie od złożonej do urzędu deklaracji, lub

 • będą zobowiązane do samodzielnego podpisania umowy z wybraną przez siebie firmą posiadającą uprawnienia do odbioru odpadów komunalnych, a koszt zależeć będzie od stawek zawartych w podpisanej umowie. Podmiot, z którym firma zamierza podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych musi spełniać wymagania opisane poniżej. 

W przypadku prowadzenia odbioru odpadów komunalnych wymagane jest:

 

· uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej gminy;

· uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (dalej "BDO"), zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 6 ustawy o odpadach, przedsiębiorca który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej  wpisywany jest do rejestru BDO z urzędu, wpis do rejestru BDO w zakresie działu VII dotyczącego transportu odpadów zastępuje dotychczasowe zezwolenia na transport odpadów;

· spełnianie obowiązków opisanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122), np. posiadanie bazy magazynowo-transportowej usytuowanej w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy z której odpady są odbierane,

· spełnienie obowiązków opisanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016 poz. 1742).

 

Z prowadzenia ewidencji odpadów komunalnych zwolnieni są  wytwórcy tych odpadów (szczegółowo reguluje to art. 66, ust.4 Ustawy o odpadach).

Dla podmiotów gospodarujących odpadami komunalnymi zastosowanie mają przede wszystkim dwa dokumenty: karty przekazania odpadów (KPO) oraz karty ewidencji odpadów (KEO). W zależności od sposobu gospodarowania odpadami (odbiór od nieruchomości, zbieranie w PSZOK, przetwarzanie w RIPOK) mogą mieć zastosowanie przepisy szczegółowe dotyczące uzupełniania dokumentów ewidencyjnych. Poniżej zostały przedstawione zasady sporządzania kart na przykładzie odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości.

Zasady sporządzania KPO dla odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości:

 • Kartę przekazania odpadów komunalnych wystawia podmiot, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej gminy,

 • Kartę  wypełnia się osobno dla każdej gminy, z której odpady są odbierane.

 • W rubryce „Miejsce prowadzenia działalności” podaje się wyłącznie nazwę województwa i gminy.

 • Liczba egzemplarzy zależna od ilości podmiotów (art. 69, ust. 2).

 • Posiadacz, który przejmuje odpady od innego posiadacza, ma obowiązek potwierdzić przejęcie tych odpadów na KPO – obowiązek podpisywania KPO,

 • Dokładność do 1 kg,

 • Numer rejestracyjny pojazdu w przypadku odpadu niebezpiecznego

 • Możliwość wystawienia karty zbiorczej (art. 69, ust. 5).

Zasady sporządzania KEO dla odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości:

 • W przypadku odbierania odpadów komunalnych należy sporządzić osobno kartę dla każdej gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane (zgodnie z objaśnieniem nr 2 do wzoru KEO)

 • Kartę ewidencji odbieranych odpadów komunalnych sporządza posiadacz, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej gminy.

 • W tabeli „Miejsce prowadzenia działalności” podaje się wyłącznie nazwę województwa i gminy.

 • Ilość odebranych odpadów wpisuje się w kolumnie „Masa odebranych odpadów komunalnych”, pozostawiając kolumnę „Odpady przyjęte przez posiadacza odpadów” pustą.

 • Mając na uwadze konieczność wypełnienia Tabeli II b) „sprawozdania półrocznego” należy dodatkowo określać w ewidencji czy dana partia odpadów pochodzi z terenów wiejskich lub miejskich. Wzór KEO nie przewiduje niestety odpowiedniej rubryki do określania tej informacji.

 • W objaśnieniu nr 2 do wzoru sprawozdania półrocznego znajduje się zapis:

„Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na podstawie umowy z gminą i jednocześnie na podstawie umów z właścicielami nieruchomości, przekazuje dwa oddzielne sprawozdania w tym zakresie.”

Wynika z tego konieczność oznaczania w ewidencji czy dana partia odpadu pochodzi z nieruchomości zamieszkałych czy niezamieszkałych. Wzór KEO nie przewiduje niestety odpowiedniej rubryki również do określania tej informacji.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do wykonywania sprawozdawczości półrocznej.

Powyższe sprawozdania składane są wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta/związkowi międzygminnemu, w terminach:

 • do 31 stycznia za II półrocze (od 1 lipca do 31 grudnia),

 • do 31 lipca za I półrocze (od 1 stycznia do 30 czerwca).

Sprawozdanie składa się z dwóch części:

 • Część A - wypełnia podmiot, który odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w danym półroczu,

 • Część B (sprawozdanie zerowe) - wypełnia podmiot , który w danym półroczu nie odbierał odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ale posiada wpis do rejestru działalności regulowanej danej gminy.

Strona główna /

Porady /

Odpady komunalne

Na przedsiębiorców odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości nakłada się kary jeżeli przekazuje:

 • nierzetelne sprawozdanie półroczne – karę pieniężną w wysokości od 200 zł do 500zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie do 14 dni od dnia doręczenia wezwania do korekty, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł,

 • sprawozdanie półroczne po terminie – karę pieniężną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż za 365 dni. 

Na podmiot prowadzący punk selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nakłada się kary jeżeli przekazuje:

 • nierzetelne sprawozdania roczne – karę pieniężną w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do korekty, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł,

 • po terminie sprawozdanie roczne – karę pieniężną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż za 365 dni. 

 

 

Na podmiot prowadzący skupów złomu i innych surowców wtórnych, nakłada się kary jeżeli przekazuje:

 • nierzetelne sprawozdanie roczne – kara pieniężna w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeśli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do korekty, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł,

 • sprawozdanie roczne po terminie – kara pieniężna w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż za 365 dni.

Planowane zamiany:

Zgodnie z ustawą z dnia 27 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw :

 • od 2019 r. ww. sprawozdawczość będzie prowadzona ON-LINE za pośrednictwem bazy BDO z użyciem podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub potwierdzonego profilu zaufania ePUAP,

 • od 2020 r. ewidencja odpadów będzie prowadzona ON-LINE za pośrednictwem bazy BDO z użyciem podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub potwierdzonego profilu zaufania ePUAP.

Zmiana ustawy o odpadach wprowadziła nowy dokument ewidencyjny - kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK), dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych oraz  transportującego odpady. Dokument ma obowiązywać od 2020 r.

Karta przekazania odpadów komunalnych zawierać ma dodatkowe informacje:

 • datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia odbierania odpadów;

 • datę i godzinę przejęcia odpadów przez następnego posiadacza albo datę
  i godzinę przyjęcia w stacji przeładunkowej, innym miejscu zbierania lub miejscu przetwarzania odpadów należących do podmiotu odbierającego odpady komunalne;

 • nazwę gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości;

 • obszar gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości.

KPOK ma być wystawiany przez podmiot odbierający odpady komunalne przez rozpoczęciem odbierania tych odpadów. Podmiot transportujący i przyjmujący będzie musiał potwierdzić dane zawarte na KPOK w BDO. 

Zgodnie ze zmianą ustawy o odpadach zniesiono możliwości wystawiana miesięcznej karty przekazania odpadów od 2020 r.

Podmiot prowadzący punk selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK jest zobowiązany do wykonywania sprawozdawczości rocznej.

Powyższe sprawozdanie składane jest wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta/związkowi międzygminnemu, w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzory ww. sprawozdań z zakresu odbioru odpadów komunalnych są określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. 2016 poz. 934).

 

Uwaga! Nowe sprawozdanie dla punktów skupu złomu i innych surowców wtórnych

Od 2018 r. wprowadzono obowiązek sprawozdawczości rocznej dla skupów złomu i innych surowców wtórnych, dotyczące zbieranych odpadów komunalnych frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Obowiązek wprowadzono ustawą z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2056, z późn. zm.).

Sprawozdanie powinno trafić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub związku międzygminnego  do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Roczne sprawozdanie powinno zawierać informację o masie ww. odpadów ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane oraz o masie ww. odpadów przygotowanych do ponownego użycia i recyklingu.

 

Wzór sprawozdania jest w trakcie opracowania.

Dnia 25 stycznia 2018 r. ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odebranych komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Projekt sprawozdania półrocznego o odebranych odpadach komunalnych wprowadza  zmiany tj.:

 • usunięcie sprawozdania zerowego,

 • dodanie informacji o łącznej ilości wszystkich odebranych odpadach komunalnych,

 • usunięcie możliwości przypisywania słowa „zbieranie” w przypadku, gdy nie jest znany ostateczny odbiorca odpadów – każdorazowo będzie konieczne przypisanie ostatecznej instalacji i procesu, do którego trafiły odebrane odpady komunalne,

 • usunięcie tabeli dotyczących odpadów magazynowanych z poprzednich okresów sprawozdawczych i przekazanych do przetworzenia w danym okresie sprawozdawczym, pozostawiono odrębną tabelę z informacjami tylko o ilości odpadów odebranych i zmagazynowanych na koniec okresu sprawozdawczego.

W sprawozdaniu dla prowadzących PSZOK zaproponowano analogiczne zmiany jak w sprawozdaniu o odebranych odpadach komunalnych.

Projekt zmiany dostępny jest pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308600/katalog/12493114#12493114

Zmiany w dokumentach ewidencji odpadów

Zmiana ustawy o odpadach wprowadza nowy dokument ewidencyjny - kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK), dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych oraz  transportującego odpady.

Dokument ma obowiązywać od 2020 r., w związku z powyższym będzie prowadzony za pomocą BDO.

Karta przekazania odpadów komunalnych zawiera dodatkowo następujące informacje:

 • datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia odbierania odpadów;

 • datę i godzinę przejęcia odpadów przez następnego posiadacza albo datę
  i godzinę przyjęcia w stacji przeładunkowej, innym miejscu zbierania lub miejscu przetwarzania odpadów należących do podmiotu odbierającego odpady komunalne;

 • nazwę gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości;

 • obszar gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości.

KPOK ma być wystawiany przez podmiot odbierający odpady komunalne przez rozpoczęciem odbierania tych odpadów. Podmiot transportujący i przyjmujący musi potwierdzić dane zawarte na KPOK w BDO. 

Zgodnie ze zmianą ustawy o odpadach zniesiono możliwości wystawiana miesięcznej karty przekazania odpadów.

Eko-Soft 2019

Skup surowców

Ewidencja odpadów 2019

Zbieranie odpadów

Ewidencja odpadów 2019

Zakład komunalny
 

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam