Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy

Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Gospodarka opakowaniowa

Opakowania

Podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach, a podmiot wprowadzający opakowania

Klasyfikacja opakowań

Obowiązki podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach na rynek

Wybrane sankcje karne

Przepisy dotyczące obowiązków w zakresie gospodarki odpadami określa ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz. U. 2018, poz. 150, z późn. zm.). Obowiązki w gospodarce opakowaniowej dotyczą między innymi podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek, wprowadzających opakowania na rynek, organizacji odzysku opakowań, porozumień oraz prowadzących recykling lub inny niż recykling procesy odzysku odpadów opakowaniowych.

Za wprowadzenie do obrotu uznaje się odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji. Wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniu następuje w dniu wydania z magazynu albo przekazania osobie trzeciej, wytworzenia na terytorium kraju, przewozu ich na terytorium kraju, wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrz wspólnotowe na nabycie opakowań lub produktów opakowań.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi,
in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Opakowaniem jest wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczenia lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych (art. 3, ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniowej i odpadami opakowaniowymi).

 

Podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach na rynek nie należy mylić z podmiotem wprowadzającym opakowania na rynek. Pod drugim pojęciem rozumie się przedsiębiorcę wytwarzającego opakowania (np. producenta kartonów), importującego opakowania (spoza Unii Europejskiej), dokonującego wewnątrz wspólnotowego nabycia lub wewnątrz wspólnotowej dostawy opakowań (w ramach Unii Europejskiej).

Natomiast za podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek uznaje się:

 • podmioty prowadzące: podmioty pakujące produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu, podmioty wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy (zgodnie w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej), pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
 • jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o pow. handlowej powyżej 500m2, sprzedającego produkty w tych jednostkach,

 • więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej pow. handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

Opakowania wykorzystywane do pakowania produktów wprowadzanych oraz wprowadzane na rynek na rynek można klasyfikować w zależności od materiału, z którego są wykonane (podział narzucony przez ww. ustawę), według przeznaczenia lub charakteru opakowań.

Podział opakowań wg rodzaju materiału z jakiego są wykonane:

 • tworzywa sztuczne,

 • aluminium,

 • stal (w tym blacha stalowa),

 • papier i tektura,

 • szkło,

 • drewno,

 • opakowania wielomateriałowe,

 • pozostałe opakowania.

Przykładową klasyfikację opakowań zaprezentowano w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz.U.2013 poz.1274). W rozporządzeniu wskazano trzy grupy opakowań i wyrobów niestandardowych, lecz należy pamiętać że katalog ten nie jest zbiorem zamkniętym.

 

Podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek musi wypełnić podstawowe obowiązki takie jak:

 1. Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (dalej "BDO") - przedsiębiorca ma obowiązek złożenia wniosku do marszałka województwa, przed rozpoczęciem działalności polegającej na wprowadzeniu produktów w opakowaniach na rynek. Przed utworzeniem rejestru BDO, przedsiębiorca miał obowiązek złożenia zawiadomienia o rozpoczęciu ww. działalności. Przedsiębiorca, który złożył zawiadomienie jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO do 24 lipca 2018 r.

 2. Zapewnienie odzysku i recyklingu - zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ww. przedsiębiorcy mają obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych (powstałych z produktów wprowadzonych na rynek) na odpowiednich poziomach.

Obowiązek odzysku i recyklingu zgodnie z ww. ustawą polega na tym, że przedsiębiorca, który wprowadza produkty w opakowaniach na rynek musi zapewnić odzysk, w tym też recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak opakowania, które wprowadził na rynek wraz z produktem. Istnieją 4 sposoby realizacji tego obowiązku:

 • samodzielna realizacja obowiązku,

 • współpraca z innymi posiadaczami odpadów,

 • współpraca z organizacją odzysku,

 • współpraca z porozumieniem.

Konsekwencją, jaka grozi za nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu jest konieczność uiszczenia opłaty produktowej wraz z ewentualnymi odsetkami podatkowymi. Opłata produktowa ponoszona jest w przypadku niewykonania obowiązku odzysku i recyklingu ogółem oraz recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań. Z obowiązku zapewnienia odzysku/recyklingu mogą być zwolnieni przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony oraz złożyli do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy stosowne dokumenty o przyznanie pomocy de minimis w tym zakresie.

 1. Prowadzenie ewidencji opakowań - zgodnie z art. 22 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzający produkty w opakowaniach jest zobowiązany prowadzić ewidencję rodzaju i ilości opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym. Ewidencję należy prowadzić w formie pisemnej albo w systemie teleinformatycznym (specjalistyczne programy, formularze excel itp.). Dane ewidencyjne należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

 1. Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych - obowiązek prowadzenia publicznych kampanii obowiązuje od 2014 r. Podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek jest zobowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

 1. Przekazanie informacji o opakowaniach - zgodnie z art. 42 ww. ustawy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, ma obowiązek przekazywać klientom informację o:

  • dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,

  • właściwym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi,

  • znaczeniu oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

 1. Złożenie rocznego sprawozdania dla wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek - przedsiębiorca ma obowiązek złożenia sprawozdania do marszałka województwa do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, szczegółowe informacje w zakres sprawozdania zostały określone w dziale V, rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018, nr  0, poz. 21, z późn. zm.).

UWAGA !

W przypadku, gdy organizacja odzysku przejmuje od przedsiębiorcy obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, przejmuje także automatycznie obowiązek sprawozdawczości w tym zakresie.

 

Kary w wysokości od 5 000 do 500 000 zł nakładane są przez organy kontrolujące (np. WIOŚ) m.in. za: nie przekazywanie organizacji odzysku wymaganych prawem informacji o wprowadzanych na rynek opakowaniach, nie prowadzenie kampanii edukacyjnych jeżeli obowiązek ten nie został przekazany organizacji odzysku, brak ewidencji ilości wprowadzanych opakowań na rynek, nie informowanie o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku oraz nie właściwym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi.

Strona główna /

Porady /

Opakowania