Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy

Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Obliczanie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza

Stawki opłat a korzystanie ze środowiska

Gdzie wnosi się opłaty za korzystanie ze  środowiska

Opłaty podwyższone

Zaległe opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska powinny uiszczać podmioty korzystające ze środowiska tj.:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wg ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

 • osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa oraz rybactwa śródlądowego,

 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (np. wspólnota mieszkaniowa),

 • osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Zgodnie z art. 273 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (POŚ) podmioty korzystające ze środowiska  zobowiązane są do wnoszenia opłat za korzystanie z środowiska za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (m.in. spalanie paliw w silnikach pojazdów, spalanie paliw na cele energetyczne, przeładunek benzyn silnikowych, chów lub hodowla zwierząt oraz emisję gazów i pyłów ze źródeł technologicznych np. procesy produkcyjne, spawanie),

 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

 •  pobór wód podziemnych i powierzchniowych,

 • składowanie odpadów.

 

Uwaga - zmiany!

Rok 2017 był ostatnim, za który podmiot korzystający z środowiska musiał samodzielnie naliczyć i wnieść opłatę na rachunek urzędu marszałkowskiego w zakresie poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Od 1 stycznia 2018 roku opłaty za tzw. „usługi wodne” (czyli m. in. pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi) naliczane są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie'' oraz organy wykonawcze gmin. „Wody Polskie” przekazują podmiotom zobowiązanym do uiszczenia opłat zawiadomienie o wysokości opłaty w formie pisemnej.

Dodatkowo, od stycznia 2019 r. opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza ma być ustalana na podstawie rzeczywistej wielkości rocznej emisji, określonej w raporcie do KOBiZE (art. 285 POŚ).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi,
in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Danych niezbędnych do określenia wysokości opłaty można szukać m.in. na fakturach zakupowych (np. ilość zakupionego paliwa, opału, rozpuszczalnika), w protokołach serwisowych (np. uzupełnienie klimatyzacji), w kartach charakterystyki substancji (pozwalają one określić zawartość zanieczyszczeń na kilogram stosowanej substancji) lub we wnioskach o wydanie pozwoleń emisyjnych czy dokumentacji będącej zgłoszeniem danej instalacji.

Opłaty można obliczać stosując tzw. metody wskaźnikowe lub ryczałtowe. W przypadku metod wskaźnikowych należy obliczyć wielkość emisji każdej z substancji emitowanej podczas danego procesu, która wymieniona została w rozporządzeniu w sprawie stawek opłat środowiskowych. Do obliczenia emisji niezbędne jest zużycie czyli np. ilość farby, drutu spawalniczego, przeładowanego oleju napędowego, czas pracy instalacji itp. oraz tzw. wskaźnik emisji danej substancji, czyli ilość substancji na jednostkę zużycia. Metody ryczałtowe są metodami uproszczonymi, w których obliczenia opłaty dokonuje się bez ustalania dokładnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Opłata zależna jest bezpośrednio od zużycia. Metody te można stosować do naliczania emisji z tzw. małych kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane, procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, chowu lub hodowli drobiu oraz przeładunku benzyn silnikowych.

 

Przy naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska, należy kierować się określonymi stawkami opłat, które ustalone są odrębnie na każdy rok sprawozdawczy. Stawki za rok sprawozdawczy:

 • 2015 znajdują się w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. 2014 poz. 790),

 • 2016 określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2015, poz. 1875),

 • 2017 znajdują się w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M. P. 2016, poz. 718),

 • 2018 znajdują się w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (M. P. 2017, poz. 875).

 • 2019 znajdują się w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M. P. 2018, poz. 1038)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017, poz. 723) zmieniło wyłącznie stawki opłaty za składowanie odpadów (od 1 stycznia 2018 r.). Natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudniu 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017, poz. 2490) dostosowuje stawki opłat do zmian wprowadzonych nową ustawą Prawo Wodne tj. usunięte zostały stawki opłat za pobór wód i  zrzut ścieków.

Opłaty za korzystanie ze środowiska należy wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca korzystania ze środowiska. Wyjątkiem są opłaty za wprowadzenie gazów i pyłów z urządzeń (pojazdów). Opłaty te wnosić należy  na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca rejestracji działalności.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 marca roku następnego. Wraz z informacją o wielkości naliczonej opłaty marszałkowi województwa, należy przedstawić wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Wzór wykazu obowiązującego od 2014 r. określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. 2014 poz. 274).

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się po przekroczeniu kwoty 800 zł w danym zakresie korzystania ze środowiska. Gdy wyliczona kwota nie przekracza 800 zł opłaty nie wnosi się, lecz nie zwalnia to z obowiązku składania zbiorczych zestawień danych do urzędu marszałkowskiego w ww. terminie. W przypadku, gdy roczna wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska dla każdego z zakresów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł nie wnosi się opłat i nie przedkłada się wykazu za korzystanie ze środowiska. Nie zwalnia to jednak z obowiązku prowadzania ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczanej opłaty.

W przypadku braku wymaganych pozwoleń tj. zintegrowanego, na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza lub pozwolenia wodnoprawnego należy naliczyć opłaty podwyższone o 500% - stawka opłaty mnożona jest razy 6. Opłatę podwyższoną należy naliczać za okres, w którym instalacja funkcjonowała bez wymaganego pozwolenia, za wszystkie substancje objęte obowiązkiem sprawozdawczym wprowadzone w tym czasie do powietrza.

W sytuacji powstania zaległości (nie uiszczenia opłat w terminie), naliczyć należy odsetki podatkowe zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej. Odsetki od zaległości należy wpłacić razem z zaległością na właściwy rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego. Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin ich wniesienia.

Opłaty środowiskowe

Strona główna /

Baza wiedzy /

Pomoc /