Powrót

25 lutego 2019
Terminy sprawozdawczości - marzec 2019 r.

Poniżej przedstawiamy terminy składania wybranych sprawozdań dotyczących obowiązków wynikających z przepisów z zakresu ochrony środowiska – marzec 2019 r.: 

 

1. Odpady
Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Termin: do 15 marca
Dotyczy podmiotów, które wytwarzają, zbierają lub przetwarzają odpady.
Adresat: urząd marszałkowski

 

2. Komunalne osady ściekowe
Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych
Termin: do 15 marca 
Adresat: urząd marszałkowski

 

3. Zbieranie i przetwarzanie ZSEiE - ZMIANA FORMULARZA
Formularz sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018 
Termin: do 15 marca 
Adresat: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ)

 

4. Baterie
Sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych Termin: do 15 marca
Adresat: urząd marszałkowski

 

5. Opakowania - ZMIANA FORMULARZA
Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi (dawniej OPAK 1,2,3, i OŚ-OP1)  
Termin: do 15 marca 
Dotyczy podmiotów, które m.in.: importują, eksportują, produkują opakowania lub wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek.
Adresat: urząd marszałkowski

 

6. Demontaż pojazdów
Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 
Termin: do 15 marca
Dotyczy podmiotów prowadzących stacje demontażu pojazdów. 
Adresat: urząd marszałkowski oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 

 

7. Opłaty środowiskowe - ZMIANA FORMULARZA
Zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat 
Termin: do 31 marca
Dotyczy podmiotów, które powodują emisję zanieczyszczeń do powietrza lub składują odpady.
Adresat: urząd marszałkowski

Opłat nie wnosi się, jeśli roczna wysokość z tytułu korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł dla każdego rodzaju korzystania ze środowiska osobno. Nie zwalnia to jednak z obowiązku złożenia wykazu.
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zwolnienie ze składania wykazu opłat środowiskowych do urzędu marszałkowskiego, jeśli roczna wysokość opłat korzystania ze środowiska nie przekroczy 100 zł dla każdego rodzaju korzystania ze środowiska osobno. Przedsiębiorcy nadal mają obowiązek naliczania opłat środowiskowych, ale poniżej tej kwoty nie muszą wysyłać sprawozdania.

 

8. PRTR
Sprawozdanie PRTR 
Termin: do 31 marca
Dotyczy podmiotów prowadzących instalacje wymienione w załączniku nr I do rozporządzenia Nr 166/2006 PE i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (instalacje z pozwoleniem zintegrowanym), jeżeli w danym roku sprawozdawczym przekroczono określone wartości progowe.
Adresat: wojewódzki inspektorat ochrony środowiska (WIOŚ)
Uwaga! Od 2019 r. zwiększono istotnie kary za złożenie nierzetelnego sprawozdania PRTR aż do 25 000 zł oraz za niezłożenie sprawozdania PRTR – do 50 000 zł.

 

9. Produkty 
Sprawozdanie roczne OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej 
Termin:  do 31 marca 
Dotyczy podmiotów wprowadzający po raz pierwszy do obrotu produkty np. oleje, opony, preparaty smarowe.
Adresat: urząd marszałkowski
 

 

+ 48 530 810 682

Chcesz sprawdzić czy program Eko-Soft sprawdzi się w Twojej firmie? 

 

Pobierz i przetestuj bezpłatnie!

 

 

  Pobierz DEMO

+ 48 (61) 307 18 95

Pobierz DEMO

Kup teraz

Pobierz DEMO

Kup teraz

Programy

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Zaufali nam

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000