Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Programy

Cena netto od 60,00 zł

Kup teraz

Pobierz DEMO

Program pozwala na bardzo proste i co najważniejsze, prawidłowe naliczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w celu rozliczenia się z urzędem marszałkowskim. Dzięki programowi nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy...

Więcej...

Cena netto od 190,00 zł

Kup teraz

Pobierz DEMO

Podstawowa wersja programu do ewidencji odpadów dedykowana dla firm, które w ramach swojej działalności tylko wytwarzają i przekazują dalej odpady. Głównie są to firmy produkcyjne, handlowo-magazynowe, budowlane, a także szpitale, przychodnie, warsztaty samochodowe, lakiernie, sklepy....
 

Więcej...

Strona główna /

Programy

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Moduł: Emisja technologiczna

 

  • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych instalacjach i działalnościach,
  • możliwość naliczania opłat dla całej instalacji lub osobno dla wielu źródeł składających się na jedną instalację,
  • przypisanie pozwolenia na emisję do każdej instalacji,
  • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,
  • uwzględnianie sprawności urządzeń ochronnych,
  • katalog emitowanych substancji zgodny z rozporządzeniem,
  • bieżąca ewidencja zużycia,
  • możliwość naliczania opłaty na podstawie wyników pomiarów emisji,
  • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia,
  • możliwość dodawania nowych substancji,
  • możliwość zdefiniowania własnych grup substancji,
  • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

 

Cena: 290,00 zł

 

 

Ewidencja odpadów - dostępne moduły

Inne moduły

190 zł

  • ewidencja opakowań jednomateriałowych, wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych,

  • naliczanie opłaty produktowej za nie wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu,

  • ewidencja produkcji, importu i eksportu opakowań oraz produktów w opakowaniach,

  • roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi,

  • możliwość naliczenia opłaty produktowej wg maksymalnych stawek (dla pomocy de minimis),

  • generowanie sprawozdania przy realizacji obowiązków samodzielnie, poprzez organizację odzysku lub porozumienie,

  • naliczanie opłaty produktowej z uwzględnieniem danych za rok bieżący lub poprzedni.

 

Ewidencja opakowań

90 zł

  • wystawianie faktur VAT,

  • faktury marża,

  • definiowanie usług,

  • odwrotne obciążenie VAT,

  • raporty miesięczne faktur.

Faktury

390 zł

  • powiązanie ewidencji z magazynem odpadów,

  • definiowanie towarów z przypisanym kodem odpadów,

  • stany magazynowe,

  • możliwość prowadzenia wielu magazynów.

 

Magazyn odpadów

290 zł

  • przetwarzanie ZSEiE,
  • sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie dla GIOŚ,
  • schematy przetwarzania odpadów,
  • stan magazynowy wg grup (i rodzajów – do 2017 r.) ZSEiE,
  • podział sprzętu na przyjęty od innych zbierających i użytkowników,
  • szczegółowe statystyki zakładu przetwarzania.

Przetwarzanie ZSEiE

290 zł

  • prowadzenie karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji,

  • wystawianie zaświadczeń o przyjęciu pojazdu do demontażu,

  • możliwość demontażu pojazdów podlegających obowiązkowi recyklingu oraz pozostałych,

  • możliwość etapowego demontowania pojazdów,

  • schematy demontażu pojazdów,

  • lista wydanych zaświadczeń dla pojazdów kompletnych i niekompletnych,

  • roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji dla urzędu marszałkowskiego i NFOŚiGW.

 

Stacja demontażu pojazdów

290 zł

  • prowadzenie kart ewidencji osadów ściekowych,

  • wprowadzanie badań osadów oraz gruntów,

  • obliczanie dawki komunalnego osadu ściekowego,

  • sprawozdanie o stosowaniu komunalnych osadów ściekowych.

 

Oczyszczalnia ścieków

390 zł

  • przyjmowanie odpadów komunalnych od odbierających odpady,
  • przetwarzanie odpadów komunalnych,

  • schematy przetwarzania odpadów.

Przetwarzanie komunalnych RIPOK

190 zł

  • wystawianie załacznika nr 7 - dokumentu transportowego w transporcie międzynarodowym,

  • klasyfikacja odpadów OECD,

  • katalog wg konwencji bazylejskiej (załącznik nr IX),

  • katalog z załącznika IIIA i IIIB.

Załącznik nr 7

290 zł

  • wystawianie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów medycznych i weterynaryjnych,
  • powiązanie wystawianych DPU z ewidencją odpadów,
  • możliwość wystawienia DPU przez transportującego w imieniu spalarni.

Wystawianie dokumentów DPU

190 zł

  • wystawianie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,

  • wystawianie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling dla produktów,

  • powiązanie wystawianych DPR/DPO z ewidencją odpadów,

  • uwzględnianie pochodzenia odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych.

Wystawianie dokumentów
DPO / DPR

90 zł

  • ewidencja transportu odpadów pomiędzy kontrahentami (wystawienie KPO w imieniu przekazującego i przyjmującego odpady),

  • statystyki transportu odpadów,

  • UWAGA! Ten moduł nie jest wymagany do wystawiania KPO z dowlnym transportującym, gdy przekazujemy lub przyjmujemy odpady.

 

Transport odpadów

190 zł

  • ewidencja zbieranego ZSEiE wg obowiązującego katalogu sprzętu,

  • ewidencja zbieranych baterii,

  • sprawozdanie o zebranym ZSEiE dla GIOŚ,

  • sprawozdanie roczne o zebranych bateriach dla Urzędu Marszałkowskiego,

  • szczegółowe statystyki zebranego ZSEiE i baterii.

Zbieranie ZSEiE i baterii

290 zł

  • ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów,
  • możliwość wystawiania KPO za kontrahenta,

  • kontrola ewidencji względem własnej decyzji w zakresie zbierania odpadów,

  • przesunięcia odpadów między oddziałami,

  • zbieranie od podmiotów zwolnionych z ewidencji odpadów.

Zbieranie odpadów

190 zł

  • prowadzenie ewidencji wytworzonych odpadów,

  • automatyczne wpisy na KEO zgodne z rozporządzeniem,

  • wystawianie KPO pojedynczych i miesięcznych,

  • odrębna ewidencja wytwarzanych odpadów w ramach świadczonych usług (czyszczenie separatorów, prace budowlane, serwis itp.),

  • ewidencja przekazywanych odpadów osobom fizycznym wg rozporządzenia,

  • prowadzenie ewidencji dla instalacji do wytwarzania odpadów wg definicji POŚ.

 

 

Wytwarzanie odpadów

120 zł

  • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych fermach,

  • przypisanie pozwolenie na emisję do każdej z ferm,

  • przypisanie rodzaju hodowli z katalogu zgodnego z rozporządzeniem,

  • automatyczne naliczenie opłat na podstawie liczby stanowisk i czasu utrzymywania,
  • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia.

Chów i hodowla drobiu

120 zł

  • bieżąca ewidencja przeładowanej benzyny,

  • lista zbiorników,

  • rodzaje operacji technicznych (napełnianie, opróżnianie zbiorników różnego typu),

  • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,

  • uwzględnianie skuteczności redukcji oparów przeładowanej benzyny.

Przeładunek benzyn

60 zł

  • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych urządzeniach klimatyzujących,

  • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,

  • katalog emitowanych substancji dla urządzeń chłodniczych,

  • możliwość dodawania nowych substancji,

  • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

Klimatyzacja

Moduł: Pojazdy

 

  • bieżąca ewidencja zużycia paliwa,
  • lista własnych pojazdów/urządzeń,
  • rodzaje wszystkich paliw (benzyna, gaz płynny propan-butan, sprężony gaz ziemny, olej napędowy, biodiesel),
  • katalog kategorii silników zgodny z rozporządzeniem,
  • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,
  • generowanie raportu zużycia paliwa dla wszystkich pojazdów,
  • możliwość zakończenia eksploatacji pojazdu/urządzenia bez usuwania go z listy.

 

Cena: 60,00 zł

 

 

290 zł

  • prowadzenie danych o wszystkich posiadanych instalacjach i działalnościach,

  • możliwość naliczania opłat dla całej instalacji lub osobno dla wielu źródeł składających się na jedną instalację,

  • przypisanie pozwolenia na emisję do każdej instalacji,

  • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,

  • uwzględnianie sprawności urządzeń ochronnych,

  • katalog emitowanych substancji zgodny z rozporządzeniem,

  • bieżąca ewidencja zużycia,

  • możliwość naliczania opłaty na podstawie wyników pomiarów emisji,

  • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia,

  • możliwość dodawania nowych substancji,

  • możliwość zdefiniowania własnych grup substancji,

  • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

Emisja

technologiczna

120 zł

  • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych instalacjach,

  • wprowadzenie nominalnej mocy urządzenia w MW,

  • przypisanie pozwolenia na emisję do każdej instalacji,

  • katalog wskaźników MOŚZNiL z 1996 roku,

  • katalog wskaźników KOBiZE,

  • uwzględnianie sprawności urządzeń ochronnych (filtrów),

  • uwzględnianie zawartości siarki, popiołów i części palnych,

  • katalog emitowanych substancji (wskaźników) dla kotłów,

  • bieżąca ewidencja zużycia paliwa,

  • możliwość naliczania opłaty na podstawie wyników pomiarów emisji,

  • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia,

  • możliwość zdefiniowania własnych grup substancji,

  • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

Kotły (wskaźniki)

60 zł

  • bieżąca ewidencja zużycia paliwa opałowego,

  • lista kotłów we wszystkich oddziałach,

  • katalog typów kotłów zgodnych z rozporządzeniem,

  • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,

  • generowanie raportu zużycia opału dla wszystkich kotłów,

  • możliwość zakończenia eksploatacji kotła bez usuwania go z listy.

Kotły (ryczałt)

Pojazdy

60 zł

  • bieżąca ewidencja zużycia paliwa,

  • lista własnych pojazdów/urządzeń,

  • rodzaje wszystkich paliw (benzyna, gaz płynny propan-butan, sprężony gaz ziemny, olej napędowy, biodiesel),

  • katalog kategorii silników zgodnych z rozporządzeniem,

  • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,

  • generowanie raportu zużycia paliwa dla wszystkich pojazdów,

  • możliwość zakończenia eksploatacji pojazdu/urządzenia bez usuwania go z listy.

390 zł

  • prowadzenie kart ewidencji odpadów odrębnie dla gmin,
  • ewidencja odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

  • odrębna ewidencja dla obszarów miejskich i wiejskich,

  • przekazywanie odpadów do RIPOK lub innego odbiorcy,

  • możliwość podania danych gminy na KPO,

  • generowanie sprawozdań półrocznych o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości,

  • generowanie sprawozdań zerowych,

  • generowanie załącznika wraz z listą obsługiwanych nieruchomości,

  • obliczanie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

  • obliczanie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku,

  • obliczanie poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

  • szczegółowe statystyki odbieranych odpadów komunalnych wg gmin,

  • ewidencja odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania oraz zmagazynowanych.

 

Odbiór komunalnych 

390 zł

  • prowadzenie kart ewidencji odpadów zebranych na PSZOK wg gmin,
  • przekazywanie odpadów do RIPOK lub innego odbiorcy,

  • generowanie sprawozdania rocznego podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy

  • możliwość podania danych gminy na KPO,

  • statystyki odpadów przyjętych dla pojedynczej nieruchomości.

 

PSZOK 

390 zł

  • wystawianie formularzy przyjęcia odpadów metali dla osób fizycznych

  • wystawianie rachunków za przyjęte odpady

  • definiowanie  cen surowców (w przypadku posiadania modułu magazyn),

  • ewidencja zbierania frakcji komunalnej (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła),

  • roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych.

 

 

Skup surowców od ludności

290 zł

  • ewidencja przetwarzania odpadów w procesach R i D,

  • wprowadzanie własnych instalacji do przetwarzania odpadów,

  • możliwość prowadzenia ewidencji przetwarzania odpadów poza instalacjami wg rozporządzenia,

  • schematy przetwarzania odpadów (automatyczne wpisy na wielu KEO jednocześnie),

  • kontrola ewidencji dla każdej instalacji względem własnej decyzji w zakresie przetwarzania odpadów,

  • szczegółowe statystyki przetwarzanych odpadów i instalacji.

 

 

 

Przetwarzanie

odpadów

290 zł

  • ewidencja odebranych nieczystości ciekłych (ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe),
  • sprawozdanie kwartalne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • generowanie załącznika wraz z listą obsługiwanych nieruchomości,
  • generowanie sprawozdania kwartalnego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Odbiór nieczystości ciekłych

Opłaty środowiskowe - dostępne moduły

Moduł: Przetwarzanie komunalnych RIPOK

 

  • przyjmowanie odpadów komunalnych od odbierających odpady,
  • przetwarzanie odebranych odpadów komunalnych,
  • schematy przetwarzania odpadów.

 

Cena: 390,00 zł

 

 

Opcjonalne moduły - opłaty środowiskowe

 

 

  • import danych z poprzedniego okresu rozliczeniowego,

  • archiwizacja danych,

  • eksport wydruków do Worda* lub PDF,

  • eksport statystyk do Excela,

  • możliwość obsługi wielu podmiotów,

  • uprawnienia użytkowników programu (w wersji sieciowej).


 

Moduł: Kotły (wskaźniki)

 

  • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych instalacjach,
  • wprowadzenie nominalnej mocy urządzenia w MW,
  • przypisanie pozwolenia na emisję do każdej instalacji,
  • katalog wskaźników MOŚZNiL z 1996 roku,
  • katalog wskaźników KOBiZE,
  • uwzględnianie sprawności urządzeń ochronnych (filtrów),
  • uwzględnianie zwartości siarki, popiołów i części palnych,
  • katalog emitowanych substancji (wskaźników) dla kotłów,
  • bieżąca ewidencja zużycia paliwa,
  • możliwość naliczania opłaty na podstawie wyników pomiarów emisji,
  • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia,
  • możliwość zdefiniowania własnych grup substancji,
  • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

 

Cena: 120,00 zł

 

 

 

Moduł: Kotły (ryczałt)

 

  • bieżąca ewidencja zużycia paliwa opałowego,

  • lista kotłów we wszystkich oddziałach,

  • katalog typów kotłów zgodnych z rozporządzeniem,

  • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,

  • generowanie raportu zużycia opału dla wszystkich kotłów,

  • możliwość zakończenia eksploatacji kotła bez usuwania go z listy.

 

Cena: 60,00 zł

 

 

Inne moduły

Moduł: Klimatyzacja

 

  • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych urządzeniach klimatyzujących,
  • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,
  • katalog emitowanych substancji dla urządzeń chłodniczych,
  • możliwość dodawania nowych substancji,
  • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

 

Cena: 60,00 zł

 

 

Moduł: Przeładunek benzyn

 

  • bieżąca ewidencja przeładowanej benzyny,
  • lista zbiorników,
  • rodzaje operacji technicznych (napełnianie, opróżnianie zbiorników różnego typu),
  • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,
  • uwzględnianie skuteczności redukcji oparów przeładowanej benzyny.

 

Cena: 120,00 zł

 

 

Moduł: Chów i hodowla drobiu

 

  • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych fermach,
  • przypisanie pozwolenie na emisję do każdej z ferm,
  • przypisanie rodzaju hodowli z katalogu zgodnego z rozporządzeniem,
  • automatyczne naliczenie opłat na podstawie liczby stanowisk i czasu utrzymywania,
  • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia.

 

Cena: 120,00 zł

 

 

Moduł: Skup surowców od ludności

 

  • wystawianie formularzy przyjęcia odpadów metali dla osób fizycznych,
  • wystawianie rachunków za przyjęte odpady,
  • definiowanie  cen surowców (w przypadku posiadania modułu magazyn),
  • ewidencja zbierania frakcji komunalnej (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła),
  • roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych.

 

Cena: 390,00 zł

 

 

Moduł: Wystawiane dokumentów DPO / DPR

 

  • wystawianie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling dla odpadów opakowaniowych,
  • wystawianie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling dla produktów,
  • powiązanie wystawianych DPR/DPO z ewidencją odpadów,
  • uwzględnianie pochodzenia odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych.

 

Cena: 120,00 zł

 

 

Moduł: Wystawiane dokumentów DPU

 

  • wystawianie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów medycznych i weterynaryjnych,
  • powiązanie wystawianych DPU z ewidencją odpadów,
  • możliwość wystawienia DPU przez transportującego w imieniu spalarni.

 

Cena: 240,00 zł

 

 

Moduł: Załącznik nr 7

 

  • wystawianie załącznika nr 7 - dokumentu transportowego w transporcie międzynarodowym,
  • klasyfikacja odpadów OECD,
  • katalog wg konwencji bazylejskiej (załącznik nr IX),
  • katalog z załącznika IIIA i IIIB.

 

Cena: 120,00 zł

 

 

Moduł: Przetwarzanie odpadów

 

  • ewidencja przetwarzania odpadów w procesach R i D,
  • wprowadzanie własnych instalacji do przetwarzania odpadów,
  • możliwość prowadzenia ewidencji przetwarzania odpadów poza instalacjami wg rozporządzenia,
  • schematy przetwarzania odpadów (automatyczne wpisy na wielu KEO jednocześnie),
  • kontrola ewidencji dla każdej instalacji względem własnej decyzji w zakresie przetwarzania odpadów,
  • szczegółowe statystyki przetwarzanych odpadów i instalacji.

 

Cena: 180,00 zł

 

 

Moduł: Odbiór komunalnych 

 

  • prowadzenie kart ewidencji odpadów odrębnie dla gmin,
  • ewidencja odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
  • odrębna ewidencja dla obszarów miejskich i wiejskich,
  • przekazywanie odpadów do RIPOK lub innego odbiorcy,
  • możliwość podania danych gminy na KPO,
  • generowanie sprawozdań półrocznych o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • generowanie sprawozdań zerowych,
  • generowanie załącznika wraz z listą obsługiwanych nieruchomości,
  • obliczanie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
  • obliczanie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku,
  • obliczanie poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  • szczegółowe statystyki odbieranych odpadów komunalnych wg gmin,
  • ewidencja odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania oraz zmagazynowanych.

 

Cena: 390,00 zł

 

 

 

Moduł: Oczyszczalnia ścieków

 

  • prowadzenie kart ewidencji osadów ściekowych,
  • wprowadzanie badań osadów oraz gruntów,
  • obliczanie dawki komunalnego osadu ściekowego,
  • sprawozdanie o stosowaniu komunalnych osadów ściekowych.

 

Cena: 240,00 zł

 

 

Moduł: Stacja demontażu pojazdów

 

  • prowadzenie karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • wystawianie zaświadczeń o przyjęciu pojazdu do demontażu,
  • możliwość demontażu pojazdów podlegających obowiązkowi recyklingu oraz pozostałych,
  • możliwość etapowego demontowania pojazdów,
  • schematy demontażu pojazdów,
  • lista wydanych zaświadczeń dla pojazdów kompletnych i niekompletnych,
  • roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji dla urzędu marszałkowskiego i NFOŚiGW.

 

Cena: 290,00 zł

 

 

Moduł: Przetwarzanie ZSEiE

 

  • przetwarzanie ZSEiE,
  • sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie dla GIOŚ,
  • schematy przetwarzania odpadów,
  • stan magazynowy wg grup (i rodzajów – do 2017 r.) ZSEiE,
  • podział sprzętu na przyjęty od innych zbierających i użytkowników,
  • szczegółowe statystyki zakładu przetwarzania.

 

Cena: 290,00 zł

 

 

Moduł: Odbiór nieczystości ciekłych

 

  • ewidencja odebranych nieczystości ciekłych (ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe),
  • sprawozdanie kwartalne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • generowanie załącznika wraz z listą obsługiwanych nieruchomości,
  • generowanie sprawozdania kwartalnego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Cena: 120,00 zł

 

 

Moduł: Magazyn odpadów

 

  • powiązanie ewidencji z magazynem odpadów,
  • definiowanie towarów z przypisanym kodem odpadów
  • stany magazynowe
  • możliwość prowadzenia wielu magazynów

Cena: 190,00 zł

 

 

Moduł: Faktury

 

  • wystawianie faktur VAT,
  • faktury marża,
  • definiowanie usług,
  • odwrotne obciążenie VAT,
  • raporty miesięczne faktur.

 

Cena: 90,00 zł

 

 

Moduł: Ewidencja opakowań

 

  • ewidencja opakowań jednomateriałowych, wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych,

  • naliczanie opłaty produktowej za nie wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu,

  • ewidencja produkcji, importu i eksportu opakowań oraz produktów w opakowaniach,

  • roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi,

  • możliwość naliczenia opłaty produktowej wg maksymalnych stawek (dla pomocy de minimis),

  • generowanie sprawozdania przy realizacji obowiązków samodzielnie, poprzez organizację odzysku lub porozumienie,

  • naliczanie opłaty produktowej z uwzględnieniem danych za rok bieżący lub poprzedni.

 

Cena: 190,00 zł

 

 

 

Moduł: Transport odpadów

 

  • ewidencja transportu odpadów pomiędzy kontrahentami (wystawienie KPO w imieniu przekazującego i przyjmującego odpady),
  • statystyki transportu odpadów,
  • UWAGA! Powyższy moduł nie jest wymagany do wystawiania KPO w przypadku posiadania innych modułów do ewidencji odpadów.

 

Cena: 60,00 zł

 

 

Moduł: Zbieranie ZSEiE i baterii 

 

  • ewidencja zbieranego ZSEiE wg obowiązującego katalogu sprzętu,
  • ewidencja zbieranych baterii,
  • sprawozdanie o zebranym ZSEiE dla GIOŚ,
  • sprawozdanie roczne o zebranych bateriach dla Urzędu Marszałkowskiego,
  • szczegółowe statystyki zebranego ZSEiE i baterii.

 

Cena: 120,00 zł

 

 

Moduł: Zbieranie odpadów

 

  • ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów,
  • możliwość wystawiania KPO za kontrahenta,
  • kontrola ewidencji względem własnej decyzji w zakresie zbierania odpadów,
  • przesunięcia odpadów między oddziałami,
  • zbieranie od podmiotów zwolnionych z ewidencji odpadów.

 

Cena: 120,00 zł

 

 

Moduł: Wytwarzanie odpadów

 

  • prowadzenie ewidencji wytworzonych odpadów,
  • automatyczne wpisy na KEO zgodne z rozporządzeniem,
  • wystawianie KPO pojedynczych i miesięcznych,
  • odrębna ewidencja wytwarzanych odpadów w ramach świadczonych usług (czyszczenie separatorów, prace budowlane, serwis itp.)
  • ewidencja przekazywanych odpadów osobom fizycznym wg rozporządzenia,
  • prowadzenie ewidencji dla instalacji do wytwarzania odpadów wg definicji POŚ.

 

Cena: 120,00 zł

 

 

Moduł: PSZOK

 

  • prowadzenie kart ewidencji odpadów zebranych na PSZOK wg gmin,
  • przekazywanie odpadów do RIPOK lub innego odbiorcy,
  • generowanie sprawozdania rocznego podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy,
  • możliwość podania danych gminy na KPO,
  • statystyki odpadów przyjętych dla pojedynczej nieruchomości.

 

Cena: 390,00 zł

 

 

60 zł

  • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych urządzeniach klimatyzujących,

  • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,

  • katalog emitowanych substancji dla urządzeń chłodniczych,

  • możliwość dodawania nowych substancji,

  • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

Klimatyzacja

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy