Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Programy

Cena netto od 60,00 zł

Kup teraz

Pobierz DEMO

Program pozwala na bardzo proste i co najważniejsze, prawidłowe naliczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w celu rozliczenia się z urzędem marszałkowskim. Dzięki programowi nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy...

Więcej...

Cena netto od 190,00 zł

Kup teraz

Pobierz DEMO

Podstawowa wersja programu do ewidencji odpadów dedykowana dla firm, które w ramach swojej działalności tylko wytwarzają i przekazują dalej odpady. Głównie są to firmy produkcyjne, handlowo-magazynowe, budowlane, a także szpitale, przychodnie, warsztaty samochodowe, lakiernie, sklepy....
 

Więcej...

Strona główna /

Programy

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Moduł: Emisja technologiczna

 

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych instalacjach i działalnościach,
 • możliwość naliczania opłat dla całej instalacji lub osobno dla wielu źródeł składających się na jedną instalację,
 • przypisanie pozwolenia na emisję do każdej instalacji,
 • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,
 • uwzględnianie sprawności urządzeń ochronnych,
 • katalog emitowanych substancji zgodny z rozporządzeniem,
 • bieżąca ewidencja zużycia,
 • możliwość naliczania opłaty na podstawie wyników pomiarów emisji,
 • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia,
 • możliwość dodawania nowych substancji,
 • możliwość zdefiniowania własnych grup substancji,
 • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

 

Cena: 290,00 zł

 

 

Ewidencja odpadów - dostępne moduły

Inne moduły

190 zł

 • ewidencja opakowań jednomateriałowych, wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych,

 • naliczanie opłaty produktowej za nie wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu,

 • ewidencja produkcji, importu i eksportu opakowań oraz produktów w opakowaniach,

 • roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi,

 • możliwość naliczenia opłaty produktowej wg maksymalnych stawek (dla pomocy de minimis),

 • generowanie sprawozdania przy realizacji obowiązków samodzielnie, poprzez organizację odzysku lub porozumienie,

 • naliczanie opłaty produktowej z uwzględnieniem danych za rok bieżący lub poprzedni.

 

Ewidencja opakowań

90 zł

 • wystawianie faktur VAT,

 • faktury marża,

 • definiowanie usług,

 • odwrotne obciążenie VAT,

 • raporty miesięczne faktur.

Faktury

390 zł

 • powiązanie ewidencji z magazynem odpadów,

 • definiowanie towarów z przypisanym kodem odpadów,

 • stany magazynowe,

 • możliwość prowadzenia wielu magazynów.

 

Magazyn odpadów

290 zł

 • przetwarzanie ZSEiE,
 • sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie dla GIOŚ,
 • schematy przetwarzania odpadów,
 • stan magazynowy wg grup (i rodzajów – do 2017 r.) ZSEiE,
 • podział sprzętu na przyjęty od innych zbierających i użytkowników,
 • szczegółowe statystyki zakładu przetwarzania.

Przetwarzanie ZSEiE

290 zł

 • prowadzenie karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji,

 • wystawianie zaświadczeń o przyjęciu pojazdu do demontażu,

 • możliwość demontażu pojazdów podlegających obowiązkowi recyklingu oraz pozostałych,

 • możliwość etapowego demontowania pojazdów,

 • schematy demontażu pojazdów,

 • lista wydanych zaświadczeń dla pojazdów kompletnych i niekompletnych,

 • roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji dla urzędu marszałkowskiego i NFOŚiGW.

 

Stacja demontażu pojazdów

290 zł

 • prowadzenie kart ewidencji osadów ściekowych,

 • wprowadzanie badań osadów oraz gruntów,

 • obliczanie dawki komunalnego osadu ściekowego,

 • sprawozdanie o stosowaniu komunalnych osadów ściekowych.

 

Oczyszczalnia ścieków

390 zł

 • przyjmowanie odpadów komunalnych od odbierających odpady,
 • przetwarzanie odpadów komunalnych,

 • schematy przetwarzania odpadów.

Przetwarzanie komunalnych RIPOK

190 zł

 • wystawianie załacznika nr 7 - dokumentu transportowego w transporcie międzynarodowym,

 • klasyfikacja odpadów OECD,

 • katalog wg konwencji bazylejskiej (załącznik nr IX),

 • katalog z załącznika IIIA i IIIB.

Załącznik nr 7

290 zł

 • wystawianie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów medycznych i weterynaryjnych,
 • powiązanie wystawianych DPU z ewidencją odpadów,
 • możliwość wystawienia DPU przez transportującego w imieniu spalarni.

Wystawianie dokumentów DPU

190 zł

 • wystawianie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,

 • wystawianie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling dla produktów,

 • powiązanie wystawianych DPR/DPO z ewidencją odpadów,

 • uwzględnianie pochodzenia odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych.

Wystawianie dokumentów
DPO / DPR

90 zł

 • ewidencja transportu odpadów pomiędzy kontrahentami (wystawienie KPO w imieniu przekazującego i przyjmującego odpady),

 • statystyki transportu odpadów,

 • UWAGA! Ten moduł nie jest wymagany do wystawiania KPO z dowlnym transportującym, gdy przekazujemy lub przyjmujemy odpady.

 

Transport odpadów

190 zł

 • ewidencja zbieranego ZSEiE wg obowiązującego katalogu sprzętu,

 • ewidencja zbieranych baterii,

 • sprawozdanie o zebranym ZSEiE dla GIOŚ,

 • sprawozdanie roczne o zebranych bateriach dla Urzędu Marszałkowskiego,

 • szczegółowe statystyki zebranego ZSEiE i baterii.

Zbieranie ZSEiE i baterii

290 zł

 • ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów,
 • możliwość wystawiania KPO za kontrahenta,

 • kontrola ewidencji względem własnej decyzji w zakresie zbierania odpadów,

 • przesunięcia odpadów między oddziałami,

 • zbieranie od podmiotów zwolnionych z ewidencji odpadów.

Zbieranie odpadów

190 zł

 • prowadzenie ewidencji wytworzonych odpadów,

 • automatyczne wpisy na KEO zgodne z rozporządzeniem,

 • wystawianie KPO pojedynczych i miesięcznych,

 • odrębna ewidencja wytwarzanych odpadów w ramach świadczonych usług (czyszczenie separatorów, prace budowlane, serwis itp.),

 • ewidencja przekazywanych odpadów osobom fizycznym wg rozporządzenia,

 • prowadzenie ewidencji dla instalacji do wytwarzania odpadów wg definicji POŚ.

 

 

Wytwarzanie odpadów

120 zł

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych fermach,

 • przypisanie pozwolenie na emisję do każdej z ferm,

 • przypisanie rodzaju hodowli z katalogu zgodnego z rozporządzeniem,

 • automatyczne naliczenie opłat na podstawie liczby stanowisk i czasu utrzymywania,
 • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia.

Chów i hodowla drobiu

120 zł

 • bieżąca ewidencja przeładowanej benzyny,

 • lista zbiorników,

 • rodzaje operacji technicznych (napełnianie, opróżnianie zbiorników różnego typu),

 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,

 • uwzględnianie skuteczności redukcji oparów przeładowanej benzyny.

Przeładunek benzyn

60 zł

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych urządzeniach klimatyzujących,

 • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,

 • katalog emitowanych substancji dla urządzeń chłodniczych,

 • możliwość dodawania nowych substancji,

 • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

Klimatyzacja

Moduł: Pojazdy

 

 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa,
 • lista własnych pojazdów/urządzeń,
 • rodzaje wszystkich paliw (benzyna, gaz płynny propan-butan, sprężony gaz ziemny, olej napędowy, biodiesel),
 • katalog kategorii silników zgodny z rozporządzeniem,
 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,
 • generowanie raportu zużycia paliwa dla wszystkich pojazdów,
 • możliwość zakończenia eksploatacji pojazdu/urządzenia bez usuwania go z listy.

 

Cena: 60,00 zł

 

 

290 zł

 • prowadzenie danych o wszystkich posiadanych instalacjach i działalnościach,

 • możliwość naliczania opłat dla całej instalacji lub osobno dla wielu źródeł składających się na jedną instalację,

 • przypisanie pozwolenia na emisję do każdej instalacji,

 • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,

 • uwzględnianie sprawności urządzeń ochronnych,

 • katalog emitowanych substancji zgodny z rozporządzeniem,

 • bieżąca ewidencja zużycia,

 • możliwość naliczania opłaty na podstawie wyników pomiarów emisji,

 • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia,

 • możliwość dodawania nowych substancji,

 • możliwość zdefiniowania własnych grup substancji,

 • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

Emisja

technologiczna

120 zł

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych instalacjach,

 • wprowadzenie nominalnej mocy urządzenia w MW,

 • przypisanie pozwolenia na emisję do każdej instalacji,

 • katalog wskaźników MOŚZNiL z 1996 roku,

 • katalog wskaźników KOBiZE,

 • uwzględnianie sprawności urządzeń ochronnych (filtrów),

 • uwzględnianie zawartości siarki, popiołów i części palnych,

 • katalog emitowanych substancji (wskaźników) dla kotłów,

 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa,

 • możliwość naliczania opłaty na podstawie wyników pomiarów emisji,

 • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia,

 • możliwość zdefiniowania własnych grup substancji,

 • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

Kotły (wskaźniki)

60 zł

 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa opałowego,

 • lista kotłów we wszystkich oddziałach,

 • katalog typów kotłów zgodnych z rozporządzeniem,

 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,

 • generowanie raportu zużycia opału dla wszystkich kotłów,

 • możliwość zakończenia eksploatacji kotła bez usuwania go z listy.

Kotły (ryczałt)

Pojazdy

60 zł

 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa,

 • lista własnych pojazdów/urządzeń,

 • rodzaje wszystkich paliw (benzyna, gaz płynny propan-butan, sprężony gaz ziemny, olej napędowy, biodiesel),

 • katalog kategorii silników zgodnych z rozporządzeniem,

 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,

 • generowanie raportu zużycia paliwa dla wszystkich pojazdów,

 • możliwość zakończenia eksploatacji pojazdu/urządzenia bez usuwania go z listy.

390 zł

 • prowadzenie kart ewidencji odpadów odrębnie dla gmin,
 • ewidencja odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

 • odrębna ewidencja dla obszarów miejskich i wiejskich,

 • przekazywanie odpadów do RIPOK lub innego odbiorcy,

 • możliwość podania danych gminy na KPO,

 • generowanie sprawozdań półrocznych o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 • generowanie sprawozdań zerowych,

 • generowanie załącznika wraz z listą obsługiwanych nieruchomości,

 • obliczanie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

 • obliczanie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku,

 • obliczanie poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

 • szczegółowe statystyki odbieranych odpadów komunalnych wg gmin,

 • ewidencja odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania oraz zmagazynowanych.

 

Odbiór komunalnych 

390 zł

 • prowadzenie kart ewidencji odpadów zebranych na PSZOK wg gmin,
 • przekazywanie odpadów do RIPOK lub innego odbiorcy,

 • generowanie sprawozdania rocznego podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy

 • możliwość podania danych gminy na KPO,

 • statystyki odpadów przyjętych dla pojedynczej nieruchomości.

 

PSZOK 

390 zł

 • wystawianie formularzy przyjęcia odpadów metali dla osób fizycznych

 • wystawianie rachunków za przyjęte odpady

 • definiowanie  cen surowców (w przypadku posiadania modułu magazyn),

 • ewidencja zbierania frakcji komunalnej (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła),

 • roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych.

 

 

Skup surowców od ludności

290 zł

 • ewidencja przetwarzania odpadów w procesach R i D,

 • wprowadzanie własnych instalacji do przetwarzania odpadów,

 • możliwość prowadzenia ewidencji przetwarzania odpadów poza instalacjami wg rozporządzenia,

 • schematy przetwarzania odpadów (automatyczne wpisy na wielu KEO jednocześnie),

 • kontrola ewidencji dla każdej instalacji względem własnej decyzji w zakresie przetwarzania odpadów,

 • szczegółowe statystyki przetwarzanych odpadów i instalacji.

 

 

 

Przetwarzanie

odpadów

290 zł

 • ewidencja odebranych nieczystości ciekłych (ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe),
 • sprawozdanie kwartalne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • generowanie załącznika wraz z listą obsługiwanych nieruchomości,
 • generowanie sprawozdania kwartalnego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Odbiór nieczystości ciekłych

Opłaty środowiskowe - dostępne moduły

Moduł: Przetwarzanie komunalnych RIPOK

 

 • przyjmowanie odpadów komunalnych od odbierających odpady,
 • przetwarzanie odebranych odpadów komunalnych,
 • schematy przetwarzania odpadów.

 

Cena: 390,00 zł

 

 

Opcjonalne moduły - opłaty środowiskowe

 

 

 • import danych z poprzedniego okresu rozliczeniowego,

 • archiwizacja danych,

 • eksport wydruków do Worda* lub PDF,

 • eksport statystyk do Excela,

 • możliwość obsługi wielu podmiotów,

 • uprawnienia użytkowników programu (w wersji sieciowej).


 

Moduł: Kotły (wskaźniki)

 

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych instalacjach,
 • wprowadzenie nominalnej mocy urządzenia w MW,
 • przypisanie pozwolenia na emisję do każdej instalacji,
 • katalog wskaźników MOŚZNiL z 1996 roku,
 • katalog wskaźników KOBiZE,
 • uwzględnianie sprawności urządzeń ochronnych (filtrów),
 • uwzględnianie zwartości siarki, popiołów i części palnych,
 • katalog emitowanych substancji (wskaźników) dla kotłów,
 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa,
 • możliwość naliczania opłaty na podstawie wyników pomiarów emisji,
 • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia,
 • możliwość zdefiniowania własnych grup substancji,
 • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

 

Cena: 120,00 zł

 

 

 

Moduł: Kotły (ryczałt)

 

 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa opałowego,

 • lista kotłów we wszystkich oddziałach,

 • katalog typów kotłów zgodnych z rozporządzeniem,

 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,

 • generowanie raportu zużycia opału dla wszystkich kotłów,

 • możliwość zakończenia eksploatacji kotła bez usuwania go z listy.

 

Cena: 60,00 zł

 

 

Inne moduły

Moduł: Klimatyzacja

 

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych urządzeniach klimatyzujących,
 • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,
 • katalog emitowanych substancji dla urządzeń chłodniczych,
 • możliwość dodawania nowych substancji,
 • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

 

Cena: 60,00 zł

 

 

Moduł: Przeładunek benzyn

 

 • bieżąca ewidencja przeładowanej benzyny,
 • lista zbiorników,
 • rodzaje operacji technicznych (napełnianie, opróżnianie zbiorników różnego typu),
 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,
 • uwzględnianie skuteczności redukcji oparów przeładowanej benzyny.

 

Cena: 120,00 zł

 

 

Moduł: Chów i hodowla drobiu

 

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych fermach,
 • przypisanie pozwolenie na emisję do każdej z ferm,
 • przypisanie rodzaju hodowli z katalogu zgodnego z rozporządzeniem,
 • automatyczne naliczenie opłat na podstawie liczby stanowisk i czasu utrzymywania,
 • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia.

 

Cena: 120,00 zł

 

 

Moduł: Skup surowców od ludności

 

 • wystawianie formularzy przyjęcia odpadów metali dla osób fizycznych,
 • wystawianie rachunków za przyjęte odpady,
 • definiowanie  cen surowców (w przypadku posiadania modułu magazyn),
 • ewidencja zbierania frakcji komunalnej (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła),
 • roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych.

 

Cena: 390,00 zł

 

 

Moduł: Wystawiane dokumentów DPO / DPR

 

 • wystawianie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling dla odpadów opakowaniowych,
 • wystawianie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling dla produktów,
 • powiązanie wystawianych DPR/DPO z ewidencją odpadów,
 • uwzględnianie pochodzenia odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych.

 

Cena: 190,00 zł

 

 

Moduł: Wystawiane dokumentów DPU

 

 • wystawianie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów medycznych i weterynaryjnych,
 • powiązanie wystawianych DPU z ewidencją odpadów,
 • możliwość wystawienia DPU przez transportującego w imieniu spalarni.

 

Cena: 240,00 zł

 

 

Moduł: Załącznik nr 7

 

 • wystawianie załącznika nr 7 - dokumentu transportowego w transporcie międzynarodowym,
 • klasyfikacja odpadów OECD,
 • katalog wg konwencji bazylejskiej (załącznik nr IX),
 • katalog z załącznika IIIA i IIIB.

 

Cena: 190,00 zł

 

 

Moduł: Przetwarzanie odpadów

 

 • ewidencja przetwarzania odpadów w procesach R i D,
 • wprowadzanie własnych instalacji do przetwarzania odpadów,
 • możliwość prowadzenia ewidencji przetwarzania odpadów poza instalacjami wg rozporządzenia,
 • schematy przetwarzania odpadów (automatyczne wpisy na wielu KEO jednocześnie),
 • kontrola ewidencji dla każdej instalacji względem własnej decyzji w zakresie przetwarzania odpadów,
 • szczegółowe statystyki przetwarzanych odpadów i instalacji.

 

Cena: 290,00 zł

 

 

Moduł: Odbiór komunalnych 

 

 • prowadzenie kart ewidencji odpadów odrębnie dla gmin,
 • ewidencja odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
 • odrębna ewidencja dla obszarów miejskich i wiejskich,
 • przekazywanie odpadów do RIPOK lub innego odbiorcy,
 • możliwość podania danych gminy na KPO,
 • generowanie sprawozdań półrocznych o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • generowanie sprawozdań zerowych,
 • generowanie załącznika wraz z listą obsługiwanych nieruchomości,
 • obliczanie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
 • obliczanie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku,
 • obliczanie poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 • szczegółowe statystyki odbieranych odpadów komunalnych wg gmin,
 • ewidencja odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania oraz zmagazynowanych.

 

Cena: 390,00 zł

 

 

 

Moduł: Oczyszczalnia ścieków

 

 • prowadzenie kart ewidencji osadów ściekowych,
 • wprowadzanie badań osadów oraz gruntów,
 • obliczanie dawki komunalnego osadu ściekowego,
 • sprawozdanie o stosowaniu komunalnych osadów ściekowych.

 

Cena: 290,00 zł

 

 

Moduł: Stacja demontażu pojazdów

 

 • prowadzenie karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • wystawianie zaświadczeń o przyjęciu pojazdu do demontażu,
 • możliwość demontażu pojazdów podlegających obowiązkowi recyklingu oraz pozostałych,
 • możliwość etapowego demontowania pojazdów,
 • schematy demontażu pojazdów,
 • lista wydanych zaświadczeń dla pojazdów kompletnych i niekompletnych,
 • roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji dla urzędu marszałkowskiego i NFOŚiGW.

 

Cena: 290,00 zł

 

 

Moduł: Przetwarzanie ZSEiE

 

 • przetwarzanie ZSEiE,
 • sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie dla GIOŚ,
 • schematy przetwarzania odpadów,
 • stan magazynowy wg grup (i rodzajów – do 2017 r.) ZSEiE,
 • podział sprzętu na przyjęty od innych zbierających i użytkowników,
 • szczegółowe statystyki zakładu przetwarzania.

 

Cena: 290,00 zł

 

 

Moduł: Odbiór nieczystości ciekłych

 

 • ewidencja odebranych nieczystości ciekłych (ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe),
 • sprawozdanie kwartalne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • generowanie załącznika wraz z listą obsługiwanych nieruchomości,
 • generowanie sprawozdania kwartalnego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Cena: 290,00 zł

 

 

Moduł: Magazyn odpadów

 

 • powiązanie ewidencji z magazynem odpadów,
 • definiowanie towarów z przypisanym kodem odpadów
 • stany magazynowe
 • możliwość prowadzenia wielu magazynów

Cena: 390,00 zł

 

 

Moduł: Faktury

 

 • wystawianie faktur VAT,
 • faktury marża,
 • definiowanie usług,
 • odwrotne obciążenie VAT,
 • raporty miesięczne faktur.

 

Cena: 90,00 zł

 

 

Moduł: Ewidencja opakowań

 

 • ewidencja opakowań jednomateriałowych, wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych,

 • naliczanie opłaty produktowej za nie wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu,

 • ewidencja produkcji, importu i eksportu opakowań oraz produktów w opakowaniach,

 • roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi,

 • możliwość naliczenia opłaty produktowej wg maksymalnych stawek (dla pomocy de minimis),

 • generowanie sprawozdania przy realizacji obowiązków samodzielnie, poprzez organizację odzysku lub porozumienie,

 • naliczanie opłaty produktowej z uwzględnieniem danych za rok bieżący lub poprzedni.

 

Cena: 190,00 zł

 

 

 

Moduł: Transport odpadów

 

 • ewidencja transportu odpadów pomiędzy kontrahentami (wystawienie KPO w imieniu przekazującego i przyjmującego odpady),
 • statystyki transportu odpadów,
 • UWAGA! Powyższy moduł nie jest wymagany do wystawiania KPO w przypadku posiadania innych modułów do ewidencji odpadów.

 

Cena: 90,00 zł

 

 

Moduł: Zbieranie ZSEiE i baterii 

 

 • ewidencja zbieranego ZSEiE wg obowiązującego katalogu sprzętu,
 • ewidencja zbieranych baterii,
 • sprawozdanie o zebranym ZSEiE dla GIOŚ,
 • sprawozdanie roczne o zebranych bateriach dla Urzędu Marszałkowskiego,
 • szczegółowe statystyki zebranego ZSEiE i baterii.

 

Cena: 190,00 zł

 

 

Moduł: Zbieranie odpadów

 

 • ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów,
 • możliwość wystawiania KPO za kontrahenta,
 • kontrola ewidencji względem własnej decyzji w zakresie zbierania odpadów,
 • przesunięcia odpadów między oddziałami,
 • zbieranie od podmiotów zwolnionych z ewidencji odpadów.

 

Cena: 290,00 zł

 

 

Moduł: Wytwarzanie odpadów

 

 • prowadzenie ewidencji wytworzonych odpadów,
 • automatyczne wpisy na KEO zgodne z rozporządzeniem,
 • wystawianie KPO pojedynczych i miesięcznych,
 • odrębna ewidencja wytwarzanych odpadów w ramach świadczonych usług (czyszczenie separatorów, prace budowlane, serwis itp.)
 • ewidencja przekazywanych odpadów osobom fizycznym wg rozporządzenia,
 • prowadzenie ewidencji dla instalacji do wytwarzania odpadów wg definicji POŚ.

 

Cena: 190,00 zł

 

 

Moduł: PSZOK

 

 • prowadzenie kart ewidencji odpadów zebranych na PSZOK wg gmin,
 • przekazywanie odpadów do RIPOK lub innego odbiorcy,
 • generowanie sprawozdania rocznego podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy,
 • możliwość podania danych gminy na KPO,
 • statystyki odpadów przyjętych dla pojedynczej nieruchomości.

 

Cena: 390,00 zł

 

 

60 zł

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych urządzeniach klimatyzujących,

 • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,

 • katalog emitowanych substancji dla urządzeń chłodniczych,

 • możliwość dodawania nowych substancji,

 • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

Klimatyzacja

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy