Powrót

10 grudnia 2018
Terminy sprawozdawczości - styczeń 2019 r.

Poniżej podajemy spis najczęściej składanych sprawozdań, których termin złożenia przypada w styczniu:

 

1. Informacje od RIPOK
Roczna informacja o odpadach, które poddano procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami w RIPOK lub zastępczej RIPOK lub przekazano w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.
Adresat: 
- przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, z którym RIPOK ma zawartą umowę 
Termin: do 15 stycznia za II półrocze 2018 r.
- gmina, z którą RIPOK ma zawartą umowę 
Termin: do 15 stycznia za cały 2018 r.

2. Odbiór odpadów komunalnych
Sprawozdanie półroczne o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości za II półrocze 2018 r. 
Termin: do 31 stycznia
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej gminy, który nie odbierał odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy w danym półroczu składa tzw. sprawozdanie zerowe. 

3. Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK
Sprawozdanie roczne podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
Termin: do 31 stycznia
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

4. Sprawozdanie zbierającego odpady komunalne - NOWOŚĆ
Sprawozdanie sporządzane przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
Termin: do 31 stycznia
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

5. Opłaty za usługi wodne - NOWOŚĆ
Oświadczenia stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – do 30 stycznia za IV kwartał 2018 r.
Adresat: właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich
Oświadczenia stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – do 30 stycznia za IV kwartał 2018 r.
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

6. Nieczystości ciekłe
Sprawozdanie kwartalne z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za IV kwartał 2018 r. - do 31 stycznia 
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

7. Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK
Sprawozdanie roczne podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - do 31 stycznia
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta
8. Azbest
Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania - do 31 stycznia
Dotyczy właściciela, zarządcy bądź użytkownika nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest. 
Adresat: urząd marszałkowski
 

 

+ 48 530 810 682

Chcesz sprawdzić czy program Eko-Soft sprawdzi się w Twojej firmie? 

 

Pobierz i przetestuj bezpłatnie!

 

 

  Pobierz DEMO

+ 48 (61) 307 18 95

Pobierz DEMO

Kup teraz

Pobierz DEMO

Kup teraz

Programy

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Zaufali nam

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000